TASEV

ayakkabı sanayinin
standartlarını yükseltir

sektörel sorumluluk mesleki ve teknik eğitim akademik yaklaşımlı programlar laboratuvar desteği

TÜRK AYAK ARAŞTIRMASI KAPSAMINDA KVKK AYDINLATMA METNİ

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

Halkalı Merkez mh. Orhangazi cad. No:23B/4 Küçükçekmece İstanbul adresinde mukim TASEV-Türkiye Ayakkabı Sektörü Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı olarak kişisel verilerinizin korunması konusuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Vakfımız ile ilişkili tüm gerçek kişilere ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) ve bağlı mevzuatına uygun olarak işlenmesine büyük önem atfetmekteyiz.

Türk Ayak Araştırması kapsamında bireylerden istediğimiz kişisel verilerden ötürü, "Yaş aralığı, Boy, Kilo, Cinsiyet, Ayak numarası ve çalışma şekli (Ayakta, oturarak veya her ikisi) türündeki özel ve genel nitelikte kişisel verileriniz, aşağıda sayılı işleme amaçları doğrultusunda otomatik veya otomatik olmayan yollarla işlenecektir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri gereği Vakfımız, “veri sorumlusu” olarak, vereceğiniz kişisel verilerinizi kaydedecek, sınıflandıracak, işleyecek, saklayacak, güncelleyecek ve mevzuatın izin verdiği durumlarda üçüncü kişilere açıklayabilecek olup, anılan yasal düzenleme kapsamında karşılıklı hak ve yükümlülüklerimize ilişkin olarak sizleri bilgilendiriyoruz.

1.    Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında “veri sorumlusu”, TASEV-Türkiye Ayakkabı Sektörü Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı'dır.

2.    Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Türk Ayak Araştırması kapsamında iletmiş olduğunuz yukarıdaki kişisel verileriniz, Vakıfimiz bünyesinde şu amaçlarla işlenecektir: Türk Ayak yapısını ortaya çıkarmak, mevcut ayak numara sistemini güncellemek.

3.    Kişisel Verilerin Aktarılması ve Aktarım Amaçları

Türk Ayak Araştırması kapsamında iletmiş olduğunuz yukarıdaki kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçlar dahilinde Vakıfimiz tarafından, şu kişilere aktarılabilir: Marmara Üniversitesi

4.    Kişisel Verilerin Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebepleri

Türk Ayak Araştırması dolayısıyla iletmiş olduğunuz yukarıdaki kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçlar dahilince hukuki sebepleri çerçevesinde Vakıfimiz tarafından yalnızca işbu saha taraması yapan ekiplerimizin kullanacağı tarama cihazına ait yazılım aracılığıyla toplanmaktadır.

5.    Veri Sahibinin Hakları

Vakfımıza başvurmak suretiyle, toplanan kişisel verilerinizin, işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, anılan Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda belirtilen düzeltilme, silinme veya yok edilme kapsamında yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Saygılarımızla,